GEBRUIKSVOORWAARDEN
Gebruik van de website van UTD Scuba Diving, LLC (UTD of UTD Scuba Diving) (de 'Website') vormt een akkoord met onze gebruiksvoorwaarden voor al het gebruik van de Website, inclusief alle inhoud, functionaliteit en diensten die op of via de Website worden aangeboden. We raden u aan de volgende informatie zorgvuldig te lezen. Door de website te gebruiken, stemt u er ook mee in dat u gebonden bent aan en zich houdt aan ons privacybeleid (het 'beleid'), dat ook wordt vermeld op deze website en hierin door verwijzing is opgenomen. Als u niet akkoord wilt gaan met deze gebruiksvoorwaarden en beleid, mag u de website niet bezoeken of gebruiken.

Handelsmerken
UTD Scuba Diving en andere op de Website aangegeven merken zijn handelsmerken die exclusief eigendom zijn van UTD Scuba Diving, LLC. Het gebruik van deze handelsmerken en handelskleding is verboden indien gebruikt zonder toestemming van de eigenaar, in verband met de verkoop van een product dat niet van UTD Scuba Diving is, op een manier die probeert UTD Scuba Diving in diskrediet te brengen of op welke manier dan ook dat kan verwarring veroorzaken bij onze klanten.

Auteursrechten
Alle inhoud op deze website is het exclusieve eigendom van UTD Scuba Diving, LLC. Deze inhoud omvat tekst, afbeeldingen, logo's, pictogrammen, afbeeldingen, audio- en videoclips, digitale downloads en software. Onze inhoud wordt beschermd door Amerikaanse en internationale auteursrechten en we behouden ons alle rechten voor. In geval van betwisting of inbreuk, zullen we onze rechten op dit materiaal streng verdedigen.

Uw account beschermen
In sommige delen van deze website kunnen gebruikersnamen en wachtwoorden worden gebruikt. Uw gebruikersnaam, wachtwoord of andere informatie als onderdeel van onze beveiligingsprocedures moet als vertrouwelijk worden behandeld en u mag dergelijke informatie niet bekendmaken aan een andere persoon of entiteit. U erkent ook dat uw account persoonlijk voor u is en stemt ermee in om geen enkele andere persoon toegang te geven tot deze website of delen daarvan met behulp van uw gebruikersnaam, wachtwoord of andere beveiligingsinformatie. U stemt ermee in ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van ongeautoriseerde toegang tot of gebruik van uw gebruikersnaam of wachtwoord of enige andere inbreuk op de beveiliging. U stemt er ook mee in dat u aan het einde van elke sessie uw account verlaat. U moet bijzonder voorzichtig zijn bij het openen van uw account vanaf een openbare of gedeelde computer, zodat anderen uw wachtwoord of andere persoonlijke informatie niet kunnen bekijken of opnemen. U stemt ermee in verantwoordelijk te zijn voor alle activiteiten die worden uitgevoerd onder uw gebruikersaccount.

We hebben het recht om elke gebruikersnaam, wachtwoord of andere identificatie, door u gekozen of door ons verstrekt, op elk moment naar eigen goeddunken uit te schakelen als u, naar onze mening, enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden hebt geschonden.

Licentie en Site Access
De website en de volledige inhoud, functies en functionaliteit (inclusief maar niet beperkt tot alle informatie, software, tekst, displays, afbeeldingen, video en audio, en het ontwerp, de selectie en de indeling daarvan), zijn eigendom van UTD Scuba Diving, haar licentiegevers of andere aanbieders van dergelijk materiaal en worden beschermd door Amerikaanse en internationale auteursrechten, handelsmerken, handelsgeheimen en andere intellectuele eigendomsrechten of eigendomsrechten.

UTD Scuba Diving verleent u (de gebruiker) een beperkte licentie voor toegang tot en persoonlijk gebruik van deze website. Deze licentie omvat niet het recht om materiaal te downloaden (anders dan routinematige paginacaching of materiaal dat specifiek is bedoeld om te downloaden), materiaal of een deel daarvan te wijzigen zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van UTD Scuba Diving. Deze licentie sluit het downloaden of verzamelen van logo's, productbeschrijvingen, prijzen, tekst, afbeeldingen, audio- en videoclips en / of het kopiëren van accountinformatie uit. Deze website of een deel van deze website mag niet worden gereproduceerd, gedupliceerd, gekopieerd, verkocht, bezocht of anderszins geëxploiteerd voor commerciële doeleinden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van UTD Scuba Diving. Elk ongeautoriseerd gebruik van deze websites maakt de beperkte licentie van UTD Scuba Diving ongeldig.

Inhoud verzonden door sitegebruikers
Als u inhoud op deze website plaatst of anderszins materiaal indient (inclusief, maar niet beperkt tot, foto's en getuigenissen), verleent u UTD Scuba Diving en haar dochterondernemingen een niet-exclusief, royaltyvrij, eeuwigdurend, onherroepelijk recht om te gebruiken, reproduceren, wijzigen , aanpassen, publiceren, vertalen, afgeleide werken maken, distribueren en dergelijke inhoud over de hele wereld weergeven in alle media. Door uw inzending verklaart en garandeert u dat u alle rechten op de inhoud die u publiceert bezit of anderszins beheert; dat de inhoud correct is; dat het gebruik van de inhoud die u levert dit beleid niet schendt en geen schade toebrengt aan een persoon of entiteit; en dat u UTD Scuba Diving of haar gelieerde ondernemingen zult verdedigen, schadeloos stellen en onschadelijk houden voor alle claims die voortvloeien uit inhoud die u levert. UTD Scuba Diving behoudt zich het recht voor om inhoud naar eigen goeddunken te verwijderen.

Zonder het voorgaande te beperken, hebben we het recht om volledige medewerking te verlenen aan wetshandhavingsinstanties of gerechtelijke bevelen die ons vragen of opdracht geven om de identiteit of andere informatie vrij te geven van iedereen die materiaal op of via de Website plaatst. U stemt ermee in ons te verdedigen, schadeloos te stellen en ons te vrijwaren van de gevolgen of kosten van enig onderzoek door wetshandhavingsinstanties voor inhoud die u indient.

Als u van mening bent dat bijdragen van gebruikers uw auteursrecht schenden, raadpleegt u ons auteursrechtbeleid voor instructies over het sturen van een kennisgeving van inbreuk op het auteursrecht. Het is beleid om de gebruikersaccounts van herhaaldelijke overtreders te beëindigen.

Disclaimers van garanties; Beperkingen van aansprakelijkheid
Deze website en alle daarin opgenomen materialen worden aangeboden door UTD Scuba Diving op een "as is" en "as available" basis. UTD Scuba Diving biedt geen garanties, expliciet of impliciet, met betrekking tot de werking van de website of de inhoud ervan, inclusief, maar niet beperkt tot, garanties van verkoopbaarheid, niet-inbreuk en geschiktheid voor een bepaald doel. Het voorgaande heeft geen invloed op garanties die niet kunnen worden uitgesloten of beperkt onder toepasselijk recht. U stemt er uitdrukkelijk mee in dat uw gebruik van de website en alle materialen daarin op eigen risico is.

UTD Scuba Diving kan niet garanderen dat deze website, onze servers of e-mailcommunicatie verbonden aan het gebruik van deze website, vrij is van virussen. UTD Scuba Diving is niet verantwoordelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, volgens enige juridische theorie, die voortvloeit uit het gebruik van deze website, de inhoud van deze website, diensten of items verkregen via de website of een website die eraan is gekoppeld, inclusief maar niet beperkt tot directe, indirecte, incidentele, punitieve en gevolgschade. Het voorgaande doet geen afbreuk aan enige aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt onder toepasselijk recht.

Deze website kan inhoud bevatten die door derden is verstrekt, inclusief materiaal over onderwerpen die verband houden met de programma's die op de website of door andere gebruikers zijn uiteengezet. Alle verklaringen en / of meningen in deze materialen, en alle andere inhoud, anders dan de inhoud verstrekt door UTD Scuba Diving, zijn uitsluitend de meningen en de verantwoordelijkheid van de persoon of entiteit die deze materialen levert. Deze materialen weerspiegelen niet noodzakelijk de mening van UTD Scuba Diving. Wij zijn niet verantwoordelijk, of aansprakelijk jegens u of een derde partij, voor de inhoud of nauwkeurigheid van door derden verstrekt materiaal.

Als de website links naar andere sites en bronnen van derden bevat, worden deze links uitsluitend voor uw gemak verstrekt. Dit omvat links in advertenties, inclusief banneradvertenties en gesponsorde links. We hebben geen controle over de inhoud van die sites of bronnen en aanvaarden geen verantwoordelijkheid ervoor of voor enig verlies of schade die kan voortvloeien uit uw gebruik ervan. Als u besluit toegang te krijgen tot websites van derden die aan deze website zijn gekoppeld, doet u dit volledig op eigen risico en onder voorbehoud van de gebruiksvoorwaarden voor dergelijke websites.

Inwisselen van gratis product- en couponaanbiedingen
UTD Scuba Diving biedt zijn klanten van tijd tot tijd speciale aanbiedingen en kortingscodes aan die in combinatie met deze website kunnen worden gebruikt. Deze aanbiedingen worden vaak verspreid via deze website en via e-mail aan degenen die zich hebben geregistreerd voor onze e-maildatabase. Ze worden soms op onze startpagina (www.utdscubadiving.com) geplaatst of aangekondigd via andere communicatiemiddelen in samenhang met de promotie van de UTD Scuba Diving-productcollectie, waaronder radio- en tv-uitzendingen, internetforums en verschillende online websites.

We moedigen onze klanten aan om deze speciale aanbiedingen in te wisselen, maar we vragen u respectvol om ze niet te exploiteren. UTD Scuba Diving zal naar eigen goeddunken bepalen of aan alle aankoopcriteria is voldaan om in aanmerking te komen voor genoemde korting of gratis product. Als u met succes de softwarebeveiligingen van deze website omzeilt om bij uw bestelling verschillende gratis producten te ontvangen, zullen we (naar eigen goeddunken) alle gratis gratis producten uit uw bestelling verwijderen of de bestelling in zijn geheel annuleren. U wordt op de hoogte gehouden van eventuele wijzigingen in uw bestelling via het telefoonnummer of e-mailadres dat bij uw bestelling wordt vermeld. Speel alsjeblieft eerlijk ...

Weigering en beëindiging van registratie
We kunnen uw recht om de website of een deel van de website te gebruiken te allen tijde zonder kennisgeving annuleren of beëindigen. In geval van annulering of beëindiging, bent u niet langer gemachtigd om toegang te krijgen tot het gedeelte van de Website waarop deze annulering of beëindiging betrekking heeft. De beperkingen die u zijn opgelegd met betrekking tot materiaal dat is gedownload van de Website, en de disclaimers en beperkingen van aansprakelijkheden die zijn uiteengezet in deze Gebruiksvoorwaarden, blijven van kracht. Als we vinden dat u niet geschikt bent voor onze programma's of aanbiedingen, kunnen we uw registratie respectvol weigeren.

schadeloosstelling
U stemt ermee in om UTD Scuba Diving en zijn eigenaren, officieren, gelieerde ondernemingen, licentiegevers en dienstverleners, advocaten, opvolgers en onschadelijke personen te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van claims, aansprakelijkheden, schadevergoedingen, vonnissen, onderscheidingen, verliezen, kosten, uitgaven of vergoedingen (inclusief redelijke advocatenkosten) die voortvloeien uit of verband houden met uw schending van deze Gebruiksvoorwaarden of uw gebruik van de Website, inclusief, maar niet beperkt tot, uw gebruikersbijdragen, elk gebruik van de inhoud, diensten en producten van de Website anders dan uitdrukkelijk toegestaan ​​in deze Gebruiksvoorwaarden en het hierin opgenomen Beleid of uw gebruik van informatie verkregen via de Website.

Afstand en scheidbaarheid
Geen enkele afstand door UTD Scuba Diving van enige voorwaarde of voorwaarde uiteengezet in deze Gebruiksvoorwaarden of het hierin opgenomen Beleid zal worden beschouwd als een verdere of voortdurende verklaring van afstand van een dergelijke voorwaarde of een verklaring van afstand van enige andere voorwaarde of voorwaarde een recht of bepaling op grond van deze gebruiksvoorwaarden of het hierin opgenomen beleid kan niet worden opgevat als een verklaring van afstand van een dergelijk recht of dergelijke bepaling.

Als een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden of het Beleid door een rechtbank of een ander gerecht van een bevoegde rechtbank om welke reden dan ook ongeldig, illegaal of niet-afdwingbaar wordt geacht, zal die bepaling worden geëlimineerd of tot een minimum beperkt zodat de resterende bepalingen van de gebruiksvoorwaarden of het beleid blijven onverminderd van kracht.

Volledige overeenkomst
De gebruiksvoorwaarden en het beleid vormen de enige en volledige overeenkomst tussen u en UTD Scuba Diving met betrekking tot de website en het gebruik van de materialen daarin, en vervangen alle eerdere en gelijktijdige afspraken, overeenkomsten, verklaringen en garanties, zowel schriftelijk als mondeling, met betrekking tot de website en het gebruik van de materialen daarin.

Toepasselijk recht; Evenementenlocatie
Door de website te bezoeken, stemt u ermee in dat de wetten van de staat Californië, zonder rekening te houden met de principes van conflicterende wetten, deze gebruiksvoorwaarden, het beleid en alle geschillen van welke aard dan ook tussen u en UTD Scuba Diving regelen. Elke gerechtelijke procedure die voortvloeit uit het gebruik van de website of de materialen die zich daarin bevinden, zal worden voorgelegd aan de betreffende nationale rechtbank in San Diego County, Colorado of, indien in federale rechtbank, in San Diego, Californië.

Copyrightbeleid
Als u denkt dat materialen die op of vanaf de Website toegankelijk zijn, inbreuk maken op uw auteursrecht, kunt u verwijdering van die materialen aanvragen door een schriftelijke kennisgeving in te dienen bij onze hieronder aangewezen Copyright Agent. In overeenstemming met de Online Copyright Infringement Liability Limitation Act van de Digital Millennium Copyright Act (“DMCA”) (17 USC § 512), moet de schriftelijke kennisgeving in hoofdzaak het volgende bevatten: (1) identificatie van de auteursrechtelijk beschermde werken waarvan u denkt overtreden zijn; (2) voldoende nauwkeurige identificatie van het materiaal dat volgens u inbreuk maakt; (3) uw contactgegevens (inclusief uw naam, postadres, telefoonnummer en, indien beschikbaar, e-mailadres); (4) een verklaring dat de informatie in de kennisgeving juist is; (5) een verklaring dat u te goeder trouw gelooft dat het gebruik van het auteursrechtelijk beschermde materiaal niet is toegestaan ​​door de eigenaar van het auteursrecht, zijn vertegenwoordiger of de wet; (6) een verklaring, op straffe van meineed, dat u bevoegd bent om te handelen namens de eigenaar van het auteursrecht; en (7) uw fysieke of elektronische handtekening.

Onze aangewezen Copyright Agent om DMCA-kennisgevingen te ontvangen is:

UTD duiken
4653 Carmel Mountain Road, Suite 308-301
San Diego, CA 92121 USA

Wijzigingen in beleid
UTD Scuba Diving behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden en beleidsregels op elk gewenst moment te wijzigen, aan te passen, te verwijderen en bij te werken. Dergelijke wijzigingen doen onze rechten niet teniet als inbreuken of inbreuken hebben plaatsgevonden onder een eerdere versie van deze voorwaarden. Uw voortdurende gebruik van de Website na het plaatsen van herziene Gebruiksvoorwaarden en Beleid betekent dat u de wijzigingen accepteert en ermee instemt. Van u wordt verwacht dat u deze pagina regelmatig bezoekt, zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen, aangezien deze bindend voor u zijn.